ارتباط ,احترام ,دیگران ,متقابل ,خوبی ,طرفه ,برقراری ارتباط ,داشته باشیم ,برای اینکهبرای آنکه در زندگی اجتماعی موفق شویم، میبایست توجه خود را معطوف به بیاری از نکات و موارد کنیم که یکی از مهمترین آنها، روابط اجتماعی و برقراری ارتباط با افراد مختلف است. همواره در برقراری ارتباط با سایرین، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ارتباط یک خیابان دو طرفه است. درواقع ارتباط فرایندی است مشترک بین همه ی مردم. همهی ارتباطات، حتی ارتباطات کتبی، متضمن یک رفتار متقابل است. برای ایجاد ارتباطی موثر ه تنها باید به ارسایی های محیطی از قبیل سرو صدا چیره شد، بلکه باید بر فیلتر های ذهنی نیز غلبه کرد. افراد به دلایل مختل، با هم تفاوت دارند. ویژگی های قومی، مذهبی، زمینه های فرهنگی، طبقه ی اجتماعی، سن، نژاد، جنسیت با تجارب قبلی و تمایلات شخصی از قبیل تعصب، خودپنداری و توقعات درهم می آمیزد و موانع پیچیده و پنهانی را بر سر راه یک ارتباط مفید و ثمربخش ایجاد میکند. درک کردن و درک شدن، دو عامل مهم و اصلی در هر ارتباط است. برای این که بر کیفیت درک تاثیر بگذاریم باید اطلاعات را به خوبی بدهیم و بستانیم. به بیانی دیگر باید این توانایی را داشته باشیم که یه صراحت افکار و احساسات خود را برای دیگران ابراز کنیم و این کار متضمن احترامی متقابل است. یعنی برای این که از دیگران احترام ببینیم باید، هم برای خود و هم برای دیگران، احترام قائل شویم.  احترام به دیگران راهی آزمون شده برای کسب احترام است. احترام یک جاده ی دو طرفه است و بدون آن یک ارتباط موفق تحقق نمیابد.

برای اینکه دیگران سخن شما را به خوبی درک کند باید با متانت و صراحت، فکر و اندیشه ی خود را به شیوه ای به دیگران منتقل کنید که حامل واقعی ترین و درست ترین درونیات شما باشد. برای ایم کار باید در سیستم روحی فرد دیگر نفوذ کنید و مطالب را به گونه ای مطرح کنیم که با سیستم حسی و همچنین چارچوب ذهنی او مناسب و هماهنگ باشد. رفتار شما باید به گونه ای باشد که همسخن شما مورد احترام قرار گیرد و بدون دخالت تدافعی حرف هایتان را بپذیرد و تائید کند.

برای این که دیگران را به خوبی درک کنید باید بتوانید اطلاعات را به خوبی از آنها کسب کنید و این امر منوط به توانایی شما در دقیق گوش کردن، دقت نظر، همدلی، طرح سوالات مفید و سودمند و احترام متقابل است. ارتباط با سیستم حسی فرد دیگر، مشاهده همه چیز از نگاه او ، بدون این که لزوما موافق او باشد، و سر در آوردن از نیازها و علائقش به شما کمک میکند که اطلاعات را به نحوی دریافت کنید که به سهولت قابل فهم و هضم باشد.

دو عامل اساسی ارتباط – یعنی درک شدن و درک کردن- بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. برای اینکه بتوانیم در برقراری ارتباط به موفق ترین شکل ممکن عمل کنیم، میبایست درک درستی از طرف مقابلمان داشته باشیم. این درک کردن طرف مقابل میتواند به درک شدن نیز به همراه داشته باشد. هموارده میبایست رفت و آمد این جاده ی دو طرفه حفظ شود تا ارتباطات صحیحی صورت گیرد.

منبع اصلی مطلب : دیگ سنگی
برچسب ها : ارتباط ,احترام ,دیگران ,متقابل ,خوبی ,طرفه ,برقراری ارتباط ,داشته باشیم ,برای اینکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : جاده ی دو طرفه ی ارتباط را جدی بگیرید